Банкеръ Daily

Новини

Туристическата фирма Елените ще купи имот от Захарен Комбинат Пловдив

Акционерите ще вземат решение за овластяване на лицата, управляващи и представляващи Елените АД за сключване на сделка, по силата на която дружеството в качеството си на купувач, да придобие собствеността върху части от поземлен имот в село Емона, община Несебър, област Бургас, от продавача Захарен Комбинат Пловдив АД. Това става ясно от публикуваната покана за свикване на извънредно общо събрание на Елените АД - Пловдив (4EW). Сделката ще се осъществи при пазарна цена за квадратен метър, определена допълнително от вещо лице.
Заедно с това ще се обсъди и задължителния мотивиран доклад на съвета на директорите на дружеството по чл.114а ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 9 септември на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 12 август. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 10 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във