Банкеръ Daily

Новини

ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ РЕШИ ДА УВЕЛИЧИ ПЕНСИИ И ЗАПЛАТИ ОТ 2009 Г.

През следващата година пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило с около 14,3%. Бюджетните заплати ще нарастват с 10 на сто, предвижда проектобюжетът.През следващата година пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило с около 14,3%. Бюджетните заплати ще нарастват с 10 на сто, предвижда проектобюжетът. Това решиха лидерите на тройната коалиция на среща в Банско.
Бюджет 2009 г. ще отразява актуализираната управленска програма на коалицията БСП-НДСВ-ДПС в основните й приоритети: по-високо качество на живот и доходи на българските граждани и по-добра икономическа и конкурентна среда. На заключителната пресконференция на лидерите на трите партии в Банско премиерът Сергей Станишев съобщи, че с бюджета за следващата година ще бъдат по-добре обхванати програмите за възрастните, младите хора и семейството.
Специална работна група, в която ще участва и минитър-председателят, ще разработи програмите заедно с конкретен пакет от мерки. Младите хора трябва да намират добра, достойно платена работа, да създават семейства и да реализират плановете си в страната, каза Станишев. Той подчерта, че ще продължи политиката в данъчната сфера. „Важен приоритет е ограничаване на на сивата икономика, което все още е сериозен проблем. Бяха направени много ясни жестове към бизнеса, за да се даде възможност да се инвестира в модернизация на икономиката, а в това число и в повишаване доходите на работещите”, подчерта премиерът.

През 2009 г. пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило с около 14,3%. Бюджетните заплати ще нарастват с 10 на сто. Минималната работна заплата ще бъде повишена от 220 лв. на 240 лв., предвижда проектобюджетът. Очакваният икономически растеж е 6,5%.

Бюджетната прогноза за 2009 г. отразява и доразвива политиките, водени от правителството през последните 3 години. Тя се основава на три основни цели на фискалната политика: устойчивост на макроикономическите позиции; Конкурентоспособност и икономически растеж и развитие на социалните системи.
Основните инструменти за поддържането на устойчивост на макроикономическите показатели са ниво на консолидираните разходи до 40 на сто от БВП, както и положително салдо по консолидирания бюджет не по-малко от 3 на сто от БВП.
Поддържането на висок икономически растеж и повишаването на конкурентноспособността на икономиката ще се реализира чрез: стимулиране на бизнеса чрез намаляване на данъчно-осигурителната тежест за работодателя с 2 процентни пункта; нарастване и балансирано разпределение на общия размер на средствата за инвестиции в размер не по-малък от 7% от БВП в различните сектори на икономиката, в съответствие с националните секторни стратегии и политики; осигуряване на инвестиции за инфраструктурно изграждане и модернизиране в областта на физическата и социална инфраструктура; развитие на човешкия капитал за осигуряване на висока заетост и доходи.
Данъчно-осигурителната политика е ориентирана към стимулиране на икономическата активност и намаляване дела на сивата икономика. По-ниските данъчни ставки при преките данъци в съчетание с понижената осигурителна тежест целят насърчаване на инвестиционната активност и икономическия растеж. В областта на прякото данъчно облагане се очаква намалената данъчна тежест да продължи да влияе благоприятно върху икономиката. Положителните ефекти се изразяват в стимулиране на инвестициите, ръст на производството и повишаване на реалните доходи.
Промените в осигурителното законодателство са насочени, както към „изсветляване” на заетите лица и техните доходи, така и към намаляване на данъчната тежест и увеличаване на реалния разполагаем доход на домакинствата.
Основните промени в осигурителната политика са свързани с осигурителната тежест за фонд „Пенсии” и увеличаване размера на здравноосигурителната вноска от 6% на 8%. От 1 януари 2009 г. се предвижда включване на държавата като трета страна в разпределението на осигурителната тежест за фонд „Пенсии” (по схемата 8:10:12, при която работникът участва с 8%, работодателят с 10%, а държавата с 12%). При сега действащата осигурителна тежест за фонд Пенсии се отделят 22 процентни пункта, разпределени в съотношение 60:40 между работодател и работник. При новата система съвкупно работник и работодател ще плащат 18 процентни пункта, което означава, че се намалява осигуровката с 4 процентни пункта. Два от тези процентни пункта ще компенсират увеличаването на здравно-осигурителната вноска, която се увеличава от 6% на 8%. Нетният ефект ще бъде намаляване на осигурителната тежест с 2 процентни пункта за работодателя. Предвидено е ставката за Фонда за гарантиране вземанията на работниците и служителите, плащана от работодателя т 0.5 на сто да стане нулева за трите години.
Очакваните приходи за 2009 г. възлизат на 43.9% от БВП, при разходи в рамките на 39.5% от БВП, в които не е включена вноската на България в общия бюджет на Общността (1.3% от БВП).
В резултат от провежданата правителствена политика за по-голяма социална ангажираност на бюджета през 2009 г. се предвижда увеличението на разходите за социално осигуряване и грижи да бъде 1 384.4 млн.лв. (ръст от 16.6% спрямо 2008 г.) При капиталовите разходи увеличението е в размер на 778.2 млн.лв. или ръст от 18.1% спрямо 2008 г., а при субсидиите, които включват и средствата от ЕС под формата на помощи, увеличението е в размер на 486.9 млн.лв. (ръст от 36.3% спрямо 2008 г.).
В бюджета за 2009 г. се запазва създадения през 2008 г. централизиран резерв за гарантиране на фискалната устойчивост, който замести тъй нареченото 90-процентно правило. Средствата от този резерв се разходват по решение на Министерския съвет при условие, че не се влошава утвърденото бюджетно салдо по републиканския бюджет и очакваното положително салдо по КФП не е по-ниско от 3 на сто от прогнозата за годишния БВП. Спазването на благоразумна фискална политика и поддържането на положително бюджетно салдо в размер на не по-малко от 3% от БВП и на консолидираните разходи в размер до 40% от БВП ще съдействат за запазване на постигнатата макроикономическа стабилност.
Министър-председателят Сергей Станишев съобщи, че Управляващата коалиция ще предложи политическа и икономическа програма за изразходването на средствата от бюджетния излишък пред Народното събрание. Тя ще бъде изработен през месеците август и септември. „Бюджетният излишък е необходим, за да се гарантира стабилността в страната”, каза премиерът.
Имаме амбицията тази година коледните добавки за пенсионерите да бъдат доста по-високи от миналогодишните, каза министър-председателят, в отговор на журналистичеки въпрос. Той припомни, е през последните години в резултат на доброто изпълнение на приходите допълнитените средства за пенсионерите нарастват – през 2007 г. те бяха 100 лв., през 2006 г. – 50 лв., а през 2005 г. – 25 лв.
Премиерът Станишев съобщи, че Управляващата коалиция е решила да бъде сформирана работна група, която прецизно да анализира координацията, управлението и контрола на оперативните програми в условията на пълноправно членство. До 15 септември тя трябва да даде насоки за централизиране на разпределението и контрола на евросредствата. Категорично не става дума за създаване на ново министерство, което да поеме контрола на еврофондовете, тъй като България е обявила модела, по-който ще усвоява средствата още преди присъединяване на страната към ЕС, подчерта министър-председателят. Страната ни все още се учи в изразходването на евросредствата. Това е много труден технологичен процес, в който всеки един от администрацията и бенефициентите има какво още да учи. Необходимо е засилването на функциите на вицепремиера Меглена Плугчиева, но не става въпрос за ново ведомство, каза премиерът Станишев.
Лидерът на ДПС Ахмед Доган изтъкна, че усвояването на еврофондовете е пробем №1, приоритет на приоритетите, защото от това зависи имиджа на страната и позитивното одобрение от европейските партньори. Управението на еврофондовете са основен критерий за оценка на вътрешната политика от гледна точка на координацията, комуникацията и контрола, каза Доган. Според него финансовата дисципина, търсенето на конкретна отговорност, които могат да прерастнат в случаи на санкциониращи административни или съдебни действия стават задължитени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във