Банкеръ Daily

Новини

Тримата магистрати, разглеждали фирменото дело за преобразуване на Пловдивския панаир, не са нарушили закона

Председателят на Окръжния съд - Пловдив не намира основания да предложи на Висшия съдебен съвет налагане на дисциплинарни наказания на тримата магистратите, разглеждали фирменото дело за преобразуването на Пловдивския панаир. Това заявиха от институцията.
На 19.04.2010 г. в Окръжния съд - Пловдив е постъпила искова молба от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, срещу „Международен Панаир Пловдив” АД, по която е образувано търговско дело. Същият ден, ведно с исковата молба, е постъпил и сигнал до Висшия съдебен съвет, до Министъра на правосъдието и до председателя на Окръжния съд, относно виновно неизпълнение на служебни задължения от страна на съдии. В сигнала, подписан от министър Трайчо Трайков, се твърди, че при постановяване на съдебни решения по фирменото дело на акционерното дружество, както и при решаване на търговско дело, трима съдии са допуснали нарушения на закона. Претендира се спрямо тях да бъде образувано дисциплинарно производство. Днес Окръжния съд в Пловдив реши, че и трите дела по исковата молба са били възложени на съответните съдии при пълно спазване на закона, по принципа на случайния избор. За целта са били изискани и проверени компютърните данни от 2006 г. и 2007 г. относно начина на разпределението на постъпващите дела. Според доклада за резултатите от проверката, при произнасянето по заявленията за промени по фирменото дело на „Международен Панаир Пловдив” АД „съдиите – докладчици са се съобразили както с приложените писмени доказателства, така и с разпоредбите на действащото към момента законодателство”, вкл. и Решение на Министерския съвет за приемане на Стратегия за развитие и преструктуриране на „Международен панаир” ЕАД – Пловдив. Тези констатации касаят както решението от 21.12.2006 г., с което е постановено вписване в търговския регистър въз основа на протокол на министъра на икономиката и енергетиката, приет от него в качеството му на представител на държавата - едноличен собственик на капитала, така и решението за вписване от 23.03.2007 г., постановено въз основа на протокол от Общо събрание на акционерите в дружеството. Посоченото в сигнала търговско дело № 276/2007 г. е образувано по искове с предмет чл. 71 от Търговския закон, предявени от физически лица, с вече признато по административен ред право на обезщетение с акции от капитала на „Международен панаир” АД. Първоначално исковете са били насочени срещу акционерното дружество и срещу Министерство на икономиката и енергетиката. С определение от 19.11.2007 г. разглеждащият делото съдия е прекратил производството по отношение на министерството, приемайки липса на правен интерес. В сигнала за образуване на дисциплинарно производство се твърди, че по този начин държавата е била лишена от възможността да упражни защита по делото. Но още в първото свое становище, представено по делото, ответникът Министерство на икономиката и енергетиката е заявил, че искът следва да се предяви само срещу дружеството ”Международен панаир” Пловдив и че делото следва да бъде прекратено спрямо това министерство.
С оглед на описаните по – горе резултати от проверката по сигнала на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, председателят на Окръжния съд счита, че тримата магистратите, разглеждали фирменото дело за преобразуването на Пловдивския панаир, са нарушили закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във