Банкеръ Daily

Новини

Трансинвестмънт заделя общо 370 500 лева за дивиденти

Трансинвестмънт АДСИЦ - София (6TR) свиква редовно общо събрание на 28 юни, което ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и начина за разпределени ена финансовия резултат. Проектът за решение предвижда печалбата за 2010 г. в размер на 405 153.42 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0.57 лева, или общо 370 500 лева. Остатъкът, в размер на 34 653.42 лева, ще бъде отнесен като неразпределена печалба.
Акционерите ще гласуват и за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 13 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 14 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 10 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във