Банкеръ Daily

Новини

Текстилната фирма Нитекс - 50 отчете само 61 хил. лв. печалба за полугодието

В условията на относително неблагоприятната стопанска среда ръководството на софийската фирма Нитекс - 50 АД оценява като недостатъчно задоволителни резултатите от дейността на дружеството през второто тримесечие на тази година.
Финансовият резултат на текстилното предприятие към 30 юни според Международните стандарти за финансово отчитане е печалба в размер на 61 хил. лева. Тя обаче е силно намаляла спрямо отчетените 389 хил. за същия период преди година.
Паричните средства от дейността продължават да са основните първични източници на финансиране на предвидимите парични нужди за дейността и капиталовите разходи на дружеството. През 2010-а от оперативната дейност в касата са постъпили общо 1.179 млн. лева. Извършените плащания за основна дейност са за 1.741 млн. лева. През периода се отчита намаление на паричните средства с 3 хил. лв. спрямо 2009 година. От представения анализ за дейността става ясно, че не са налице тенденции, обстоятелства или рискове, за които да има основание да се смята, че ще доведат до съществени неблагоприятни промени в ликвидността на дружеството.
Нетните приходи от дейността на фирмата са в размер на 545 хил. лв., от които 1000 лв. идват от продажба на стоки, 357 хил. - от наем на собствени помещения, и 187 хил. - от услуги и продажба на активи. Промените в обема на реализираните приходи са в резултат на обичайния ход на дейността и на нормалния бизнес риск и не са продиктувани от променящи се цени в резултат на силно изразен инфлационен ефект.
Текущите (краткосрочните) материални активи се характеризират с по-голяма динамичност. Наличността на готова продукция към 30 юни възлиза на 483 хил. лв., материалите са за 15 хил., а стоките - за 1000 лева. В края на полугодието дружеството има по балансова стойност несъбрани вземания за 2.241 млн. лева. По своя характер те са: вземания от клиенти - за 960 хил. лв. (2009: 1.245 млн.), аванси на доставчици и подотчетни лица - за 230 хил. (2009: 190 хил.), данъци за възстановяване (данък по ЗДДС) - за 15 хил. (2009: 2000 лева) и други - 1.036 млн. лева.
Задълженията на дружеството за първите шест месеца са за 4.907 млн. лв. (2009: 4.798 млн.). Те са основно: към свързани предприятия - за 2.669 млн. (2009: 2.740 млн.), към доставчици - за 1.271 млн. (2009: 1.221млн.), по лизингови договори - за 4000 лв., към персонала - за 82 хил., включващи и начислени задължения като разход за неизползвани отпуски (2009: 133 хил. лв.), към социално осигуряване - за 11 хил. (2009: 39 хил.), текущи данъчни задължения (задължения по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗМДТ) - за 318 хил. (2009: 407 хил.).
Основните цели за 2010 г. са свързани с подобряване на сътрудничеството с дружеството-майка и укрепване на системите за вътрешен контрол в дружеството, повишена ефективност, оптимизация на разходите, постигане на по-ниска себестойност при приемливо натоварване на оборудването и ориентация към постигане на по-добър финансов резултат. Работи се и в посока на оптимизиране на необходимите запаси и разходи, за увеличаване и развитие на пазарния дял, както и за подобряване на позицията на сегашните и завоюване на нови пазари. Разработена е програма за подобряване на събираемостта на вземанията и за осигуряване на необходимото финансиране за настоящ работен капитал и бъдещи инвестиционни проекти. От анализа на резултатите става ясно, че стремежът е да се постигне договаряне на гарантирани разсрочени плащания с доставчици, правят се анализи на възможностите за използване на алтернативни доставчици, с цел постигане на по-изгодни цени и условия, а се разработва и дългосрочна стратегия за маркетинг на пазарите и развитие на стратегическите за дружеството проекти и значими производства.
Софийската фирма Нитекс - 50 АД е правоприемник на приватизираното предприятие със същото наименование (бивше Начо Иванов ). Основната й дейност включва производство на вълнени и вълнен тип тъкани, изработка на платове на ишлеме и отдаване на помещения под наем. Предметът на дейност не е променян през отчетния период, а производството е предназначено както за международния, така и за местния пазар. Списъчният брой на заетите лица в дружеството към 30 юни 2010 г. е 38, колкото са били и преди година.
Нитекс - 50 АД се управлява от тричленен съвет на директорите, в който към 30 юни влизат: Мустафа Серт - изпълнителен директор и председател на борда, Ахмет Хамди Серт - член на съвета и представител на мажоритарния акционер Булсер АД, и Саниха Гюрер. Дружеството се представлява и управлява от: Мустафа Серт и инж. Лазар Савов - генерален директор по пълномощие.
Акционерният капитал на дружеството е в размер на 4.4 млн. лева, разпределен в 4.4 млн. броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Най-голям акционер е БулСер АД, който държи 4 324 866 дяла или 98.29% от общия капитал. Останалите книжа с право на глас са собственост на Агенция за инвестиции и консултации АД (0.2141%), Бул Холдинг АД (0.00114%), Екип 98 Холдинг (0.00023%) и Камейко ИНГ (0.765681%). Освен тях акции притежават и 671 акционери-физически лица (0.722863%), като с най-голям дял сред тях е Лазар Савов - генерален директор на Нитекс - 50 АД (от август 2007 г.) - (0.00180%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във