Банкеръ Daily

Новини

Текстилната фирма България-29 купува недвижим имот за 1 179 800 лева

Извънредното общо събрание на акционерите на текстилната фабрика България-29 АД - София (4BF) насрочено за 17 октомври, ще гласува за отмяна на решение на общо осъбрание от 30 юни тази година за овластяване на съвета на директорите за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК.
Акционерите ще дадат своето съгласие и ще вземат решение за овластяване мениджърите на дружеството да сключат съдебна спогодба между България-29 и ищците - италиански граждани, по гр. дело №429/2008 г. на Софийския градски съд, при посочени в материалите за събранието условия.
Ще се обсъди и предложението за учредяване на дъщерно акционерно дружество на България-29 АД. Заедно с това съветът на директорите бъде овластен, в качеството му на принципал на новоучреденото дъщерно дружество, да вземе решение новосъздаденото дружество да закупи от Ико Бизнес АД - София поземлен имот, находящ се в София, район „Овча Купел, ул. Костур № 16. Ще се обсъди и пазарната оценка на описания недвижим имот, която е изготвена през септември 2010 г. от лицензираните оценители Георги Фитков и Валентин Досев, и е в размер на 1 179 800 лв. с включен ДДС. Общото събрание ще трябва да даде съгласието гореописания имот да бъде закупен на цена съгласно посочената оценка на лицензираните оценители.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 31 октомври на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на БФБ-София, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 29 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във