Банкеръ Daily

Новини

Светлина - Сливен приключи 2010 г. с нетна загуба в размер на 138 хил. лева

Светлина АД - Сливен (3LX) приключи 2010 г. с нетна загуба в размер на 138 хил. лева.
Основната дейност на предприятието е свързана с производство и търговия с източници на светлина; отдаване под наем на дълготрайни активи; покупки и продажби на машини и съоръжения и недвижими имоти.
През 2010 г. сливенската фирма е реализирала нетни приходи от продажби, в размер на 543 хил. лева. Те са формирани от приходи от наеми (370 хил.), от продажба на ел.лампи (56 хил.), от продажба на технически газове (39 хил.), от продажба на материали (13 хил.), от продажба на ДМА (8 хил.), от услуги (16 хил.) и от др. продажби ((41 хил.).
Основният дял от приходите на дружеството са от наеми на дълготрайни материални активи. В сравнение с 2009 г. те са намалели с 24 хил. лв., което се дължи основно на намаляване броя на наемателите и площта на наетите помещения.
В сравнение с предходната година са намалени приходите от продажби на ел.лампи поради преустановяването на вътреобщностни придобивания, което се е отразило на асортимента и темпа на реализация.
Финансовите приходи на компанията през 2010 г., които са в размер на 179 хил. лв., са намалели спрямо 2009 г. (181 хил. лв.). Това се дължи на намаление в размера на лихвата на пред оставения депозит на Синергон холдинг АД, който към 31 декември възлиза на 3.578 млн. лева. Холдингът контролира 85.48% от акциите с право на глас на предприятието.
Според представените анализи основните направления в дейността на Светлина АД - Сливен през 2011 г. ще са насочени към: запазване обема на търговията със стоки - източници на светлина, запазване производство на флуиди - водород, и увеличаване на приходите от наеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във