Банкеръ Daily

Новини

Съветът по био разнообразие решава да разшири местата за опазване на дивите птици

Националният съвет по биологично разнообразие ще разгледа, на свое заседине днес, проект на „План за действие на царския орел (Aquila heliacа) в България 2011 – 2020”, изготвен от Българското дружество за защита на птиците в рамките на LIFE+ проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключови за тях места от мрежата на Натура 2000 в България”.
По постъпила документация по Закона за биологичното разнообразие ще бъдат разгледани пет предложения за разширение на съществуващи и определяне на нови места за опазване на дивите птици: защитена зона „Ломовете”; защитена зона „Западни Родопи”; защитена зона „Пирин Буфер”; защитена зона „Централен Балкан Буфер”; защитена зона ”Рилски манастир”.
Ще бъде разгледано и внесеното от БАН предложение за определяне на защитена зона „Рила-буфер” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за което на предишно заседание през октомври м.г. съветът единодушно гласува отлагане на разглеждането на документацията за допълнително проучване на множеството предложения за допълнения и корекции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във