Банкеръ Daily

Новини

СЪВЕТ ПО ТРУДОВА МИГРАЦИЯ ЩЕ СЛЕДИ ЗА РАБОТНАТА СИЛА

Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа на днешното си заседание проект на Национална стратегия на България по миграция и интеграция 2008-2015 г. и годишен план за 2008 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Социалните партньори обсъдиха и промени в Наредбата за реда за събиране, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести. Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова представи миналата седмица проекта на национална кръгла маса, посветена на новата държавна политика към българите по света.
Проектът на стратегия очертава два компонента за реализирането на миграционната политика на България и дава конкретни механизми за нейната реализация. Първата стратегическа цел е привличане на български граждани и чужденци с български произход за трайно установяване или заселване в България. Втората стратегическа цел е постигане на нова и съвременна политика по прием на граждани от трети страни с оглед подпомагане на българската икономика, както и ефективно регулиране и контролиране на миграционните процеси.
По изпълнение на първата стратегическа цел в проектодокумента се предвиждат две програми – първата е по привличане обратно на българите, заминали в чужбина, а втората е по привличане на чужденци от български произход за трайно установяване в България. Тук основно се набляга на широка информационна кампания сред българската диаспора и укрепване на връзките й с родината. Втората стратегическа цел предвижда изграждането на механизми за прием на чужденци на пазара на труда и интеграцията им в българското общество – по време на тяхната заетост и особено в случай, че легално биха останали за по-продължителен период от време.
В рамките на стратегията е заложено организирането на трудови борси в чужбина, на които българските работодатели да се срещат с установили се в различни държави българи и да им предлагат работа в страната ни; въвеждането на „зелена карта”, която да даде възможност за трайно установяване в България на лица от български произход, и на „синя карта”, която да облекчи приема на работна ръка от трети страни. В момента в ЕС се разглежда проект на директива за „синя карта”.
Стратегията ще се изпълнява с едногодишни планове за действие. Проектодокументът предвижда преобразуването на настоящата Междуведомствена работна група с председател вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин в Национален съвет за координация по въпросите на миграционната политика на България, както и създаване на Национален съвет по трудова миграция към министъра на труда и социалната политика. Той ще наблюдава наличието на работна сила по отрасли и ще определя годишни браншови квоти за прием на работници от трети страни в зависимост от потребността от кадри с необходимата квалификация. Този съвет ще работи с активното участие на социалните партньори на национално и браншово ниво.
НСТС обсъди на днешната си среща и проект на постановление за изменение и допълнение на Наредба за реда за събиране, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести. Актуализацията на Наредбата се налага поради промени в основни нормативни актове (Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравето, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и др.), от съобразяването й с изготвения нов Списък на професионалните болести, избягването на дублиране с текстове на Наредбата за медицинска експертиза, за отстраняване на констатирани в практиката проблеми и гарантирането на принципни постановки в областта на професионалните болести, възприети в страните от ЕС. С документа се постига въвеждане на конкретни критерии за съобщаване при съмнение за професионална болест, каквито липсват в действащата Наредба от 2005 г. Регламентира се изпращането на бързо известие в случаи на съмнение за професионална болест след смърт на лицето. Премахва се необходимостта комисиите, обсъждащи професионален характер на болестите, да се председателстват от специалисти по трудова медицина и професионални болести и т. н.
Проектът на Национална стратегия на България по миграция и интеграция 2008-2015 г. е публикуван на интернет страницата на МТСП и на адрес http://www.strategy.bg.

Facebook logo
Бъдете с нас и във