Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ИД НАДЕЖДА АД

С Решение на Софийския градски съд от 19.07.2006 год. са вписани промени по партидата на ИД Надежда АД, София (NAD). Дружеството премества седалището и адреса си на управление в гр. София, район Триадица, ул. Енос № 2. Инвестиционното дружество увеличи капитала си от 1 655 508 на 3 311 016 лв. чрез издаване на нови 1 655 508 броя поименни безналични акции, всяка с номинална и емисионна стойност 1 лев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във