Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА ПРОМЕНИТЕ В УСТАВА НА ХОЛДИНГ ВАРНА А

С решение на Варненския окръжен съд от 2 октомври 2006 г. са вписани промени в устава на Холдинг Варна А АД, Варна, съобщиха от БФБ-София. Те бяха гласувани от последното общо събрание на акционерите на холдинга през септември. Според тях в срок до пет години от регистриране на настоящото изменение на устава в търговския регистър управителният съвет ще има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации (налични, безналични, обезпечени, необезпечени, сконтови, лихвоносни и други), деноминирани в евро, левове или друга валута, по реда и при условията на Търговския закон и/или Закона за публично предлагане на ценни книжа, до общ размер на номиналната стойност на всички облигационни заеми до 10 млн. евро или равностойността им в друга валута. В решението си управителният съвет ще определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.
Холдинг Варна А обяви неконсолидирана печалба от 6.968 млн. лв. за шестмесечието на 2006 г. спрямо 2.471 млн. лв. за съответния период на 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във