Банкеръ Daily

Новини

СТРОИТЕЛНОТО МИНИСТЕРСТВО ОБЯВИ ФИНАНСОВАТА СХЕМА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВАЧИЩА

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 - „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
Схемата е насочена към ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в 178-те „малки” общини чрез изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси. Тя цели осигуряване на защита за населението и имуществото му чрез подкрепа на дейности за заздравяване и укрепване на свлачища, ограничаване разрастването или проявлението на свлачищните процеси чрез изграждане на автоматизирани системи за мониторинг.
Схемата ще подкрепя инфраструктурни мерки за силово укрепване и стабилизиране на свлачища като разрушаване на незаконно построени сгради и съоръжения, способстващи развитието на свлачището, разрушаване на негодни за ползване сгради и съоръжения, компрометирани поради развитието на свлачището. Подкрепа може да бъде получена и за изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на хлъзгателната повърхнина (хоризонтални сондажи, събирателни шахти и др.) и за отвеждането им извън територията на свлачището; изграждане на съоръжения за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището (окопи, канавки, дренажни ребра и др.). Ще бъдат подкрепяни и инфраструктурни мерки и изграждане на нови съоръжения за заздравяване и конструктивно укрепяване на свлачището, включващи преоткосиране, повърхностно и дълбочинно отводняване (анкерни, пилотни и пилотно-анкерни конструкции, дренажни системи, канавки и шахти, подпорни стени, анкерирани стени, шлицовани стени и др.).
Ще могат да бъдат изграждани защитни съоръжения при срутища – укрепване на активната част от срутището, покриване с метални (телени) мрежи, предпазни канавки, уловителни мрежи, уловителни стени, предпазни насипи, защитни навеси и др.
Подкрепа ще получат и дейности за вертикална планировка на района на свлачището с цел осигуряване на устойчивост на откоса; изграждане на автоматизирани контролно-измервателни системи (КИС) за мониторинг на поведението на свлачището след реализацията на инфраструктурните мерки.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 178 общини извън обхвата на градските агломерационните ареали.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Общият размер на безвъзмездната помощ е 13 805 860 лв. Съфинансирането от Европейския Фонд за Регионално Развитие (85%) е 11 734 981 лв.
Минималната сума на безвъзмездната финансова помощ за проектно предложение е 100 000 лв., а максималната 1 000 000 лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 януари 2009 година.
Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на интернет страниците на МРРБ http://www.mrrb.government.bg в раздел Търгове/Обяви и на оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във