Банкеръ Daily

Новини

Строителната фирма Заводски строежи-Козлодуй внася печалбата си за миналата година в резервите

Строителната фирма Заводски строежи-Козлодуй АД - Козлодуй (3ZA) свиква редовно общо събрание на 16 юни, което ще обсъди доклада на мениджърите за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и начина за разпределение на финансовия резултат. Проектът за решение предвижда да не се разпределя дивидент на акционерите. Десет процента от реализираната печалба на дружеството за миналата година, която е в размер на 16 972.65 лева, ще се внесе във фонд Резервен. Общо 15 275.38 лева ще се използват за покриване на част от загубата за 2009 година. Остатъкът от отрицателния финансов резултат за 2009-а в размер на 89 048.22 лева ще се покрие от фонд Резервен - други общи резерви.
Акционерите ще гласуват и за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 година. Предлага се всеки от мениджърите да получава основно месечно възнаграждение за своята дейност в размер на една минимална работна заплата за страната. Всеки от членовете на борда ще внесе гаранция за управлението си от трикратното брутно възнаграждение.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 юни на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 2 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 31 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във