Банкеръ Daily

Новини

СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА И СЕДАЛИЩЕТО

Съветът на директорите на Стоманени профили АД, София, свиква редовно общо събрание на акционерите на 28 декември 2006 г., гласи съобщение в Държавен вестник. Акционерите ще обсъждат отчета за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2005 година. Нетна загуба на предприятието за миналата година е в размер на 221 хил. лева. Членовете на съвета на директорите трябва да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2005 г. и за периода до провеждането на събранието. Заедно с това ще се вземе решение и за промени в числения и персоналния състав на съвета. Събранието ще гласува и за промяна в седалището и адреса на управление на Стоманени профили АД от София в Попово. Право на глас ще имат акционерите, придобили акции от дружеството най-късно до 14 декември.
Предметът на дейност на Стоманени профили АД включва производство на стоманени тръби и профили. Основни акционери в дружеството са Балкантурист Елит АД с дял от 25.52% и Сиконко Холдинг АД с 49.99 на сто.
За деветмесечието на 2006 г. финансовият резултат на Стоманени профилри е нетна загуба от 62 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във