Банкеръ Daily

Новини

Стефан Райчев влиза в управлението на Меком

Промени в съвета на директорите на Меком АД гласуваха на проведеното на 10 август общо събрание. Злати Стоянов беше освободен от борда. По предложение на Николай Василев беше избран нов управителен орган в състав: Александър Цочев, Деница Вълчева, Мария Панайотова, Елица Цанева, Стефан Райчев Иванов.


Акционерите одобриха предложените промени в устава на дружеството, в т.ч. и на седалището и адреса на управление. Те бяха преместени от Силистра в София, ул. Шипка 39, ап.1.


В общото събрание участваха Дар финанс ЕООД, което държи 40% от капитала на Меком АД, Христо Александров Карайчев е с дял от 25.99%, Експат Капитал АД с 6.54%, Експат асет мениджмънт ЕАД с 2.09%, Друмер ООД - София с управител Деница Вълчева с 1.63%, Садимекс ООД - София с 1.38% и Мигрострой ЕООД - София с 1.23% (двете последни са с управител Стефан Райчев Иванов). На заседанието присъстваха и трима индивидуални инвеститори.


На предишното общо събрание на 13 юли бяха приети докладите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и годишните финансови отчети за 2011 г. (индивидуален и консолидиран). Всички членовете на съвета на директорите - Маргарита Стоянова, Десислава Денчева и Злати Стоянов, са били освободени от отговорност за дейността им през 2011 година.


Гласувано е и предложението за разпределение на балансовата печалба за 2011 г., която е в размер на 162 795.83 лева. Във фонд Резервен е внесена сумата от 16 279.58 лв., а за гарантиран дивидент от 18% на издадените 284 775 броя привилегировани акции с емисионна и номинална стойност от един лев се заделят общо 51 259.50 лева. Останалата сума, в размер на 95 256.75 лв., остава като неразпределена печалба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във