Банкеръ Daily

Новини

СРЕДЕЦ АД УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ ДО 500 ХИЛ. ЛЕВА

Общото събрание на акционерите на Средец АД, София, на основание чл. 194, ал. 1 ТЗ увеличава капитала на дружеството от 50 хил. лв. на 500 хил. лв. чрез издаване на 45 хил. нови обикновени поименни акции с номинална стойност 10 лева. Новите акции се предлагат за записване по тяхната номинална стойност, а всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на дружеството преди увеличаването. Общото събрание определя срок един месец считано от датата на обнародване на поканата за записване на акции в Държавен вестник, в който срок акционерите могат да запишат акции от увеличението и да внесат стойността на записаните акции. Ако в срока за записване на новите акции те не бъдат записани изцяло от акционерите, останалите незаписани акции до 45 хил. могат да бъдат записани в срок 7 дни от акционерите, които са записали акции в едномесечния срок. Ако след изтичане и на този срок останат незаписани акции, на основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ, капиталът на дружеството се увеличава само със стойността на записаните акции. Срещу записаните акции в деня на записването акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи изцяло тяхната стойност.
Акционери в дружеството, чийто предмет на дейност е отдаване под наем на собствени недвижими имоти, са Софстрой АД с 4% от капитала и РМД Средец, което държи 96 на сто.
Средец АД се управлява от съвет на директорите в състав Илиян Славов Колев - изпълнителен директор, Стефка Савова Обрешкова и Станой Георгиев Касапов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във