Банкеръ Daily

Новини

Спад от 4.4% в премийния приход на застрахователите

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите у нас за периода януари - май възлиза на 648 943 хил. лева. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 4.4 % при ръст от 2.8 % в края на май 2011 година. Това сочат данни на Комисията за финансов надзор. Към края на май 2012 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 542 243 хил. лв.,включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност. На годишна база се отчита спад от 4.8 % при ръст от 0.4 % година по-рано.


В края на отчетния период делът на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 година.


Автомобилните застраховки (bdquo;ГО, свързана с притежаването и използването на МПСrdquo; и bdquo;Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средстваrdquo;) заемат относителен дял от 72.6 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 5.6 % при ръст от 1.9 % към края на май 2011-а. Имуществените застраховки (bdquo;Пожар и природни бедстваrdquo; и bdquo;Други щети на имуществоrdquo;) заемат дял от 16.9 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита спад от 4.0 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 8.1 % към края на май 2011 година.


През периода януари ndash; май 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 106 700 хил. лв. при 109 201 хил. лв., записани през същия период на 2011-а. На годишна база се отчита спад от 2.3 % при ръст от 17.7 % година по-рано.


Делът на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на май 2012 г., в сравнение с края на същия период на 2011 г., докато при дела на първите десет компании се наблюдава обратна тенденция.


Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка bdquo;Животrdquo; и рента - 75.6 на сто. На годишна база се отчита спад от 0,9 % при ръст от 16.8 % към края на май 2011-а. Застраховка bdquo;Животrdquo;, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 4,9 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на май 2012 г. На годишна база се отчита спад премийния приход по този вид застраховка от 44.2 % при ръст от над 100 % към края на май 2011-а.


Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари ndash; май 2012 г., възлиза на 23 044 хил. лв., с което се отчита ръст от 13.9 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 6.3 % година по-рано.


Към края на май 2012 г., в сравнение с края на май 2011 г., делът на първите три здравноосигурителни дружества намалява, делът на първите пет остава без промяна, а делът на първите десет нараства.


Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите bdquo;Други здравноосигурителни пакетиrdquo; (38,1 %) и bdquo;Извънболнична медицинска помощrdquo; (20.9 %). На годишна база най-голям ръст на премиите се отчита по пакета bdquo;Други здравноосигурителни пакетиrdquo; (38.4 %), а най-голям спад - по пакета bdquo;Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощrdquo; (-40.8 %).


Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 173 125 души при 198 580 души към края на май 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във