Банкеръ Daily

Новини

София Хотел Балкан увеличава капитала си с нови 4 785 360 обикновени безналични акции

София Хотел Балкан АД публикува проспект за предлагане на нови 4 785 360 обикновени безналични акции с номиналната стойност от 1 лев и единична емисионна стойност от 3.60 лева, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съобщиха от БФБ-София.
С тях дружеството ще увеличи своя капитал от 478 536 лева на до 5 263 896 лева. На акциите на София Хотел Балкан АД е присвоен ISIN код: BG11ZESOAT12.
Проспектът е изготвен в съответствие с българското законодателство и правилата за допускане до търговия на БФБ-София и е потвърден от Комисията за финансов надзор.
Незабавно след регистрацията на новите акции в търговския регистър, Централен депозитар АД и КФН, ще бъде подадено заявление за регистриране за борсова търговия на новите акции, които ще се търгуват на Неофициален пазар, организиран от БФБ. Очаква се търговията с тях да започне на или около 8 август 2011 година.
Новите акции се предлагат само в България.
Комисията за финансов надзор е одобрила проспекта с решение то 20 април 2011 година.
За инвестиционен посредник, упълномощен от емитента за обслужване на публичното предлагането (водещ мениджър) е определен Юробанк И Еф Джи България АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във