Банкеръ Daily

Новини

Софарма удължава срока за обратно изкупуване на акции

Решение за удължаване срока за обратно изкупуване на собствени акции от две на три години ще вземе насроченото за 30 ноември извънредно общо събрание на Софарма АД - София (3JR). Акционерите ще обсъдят и предложението за изменение на решението по точка седма от дневния ред, взето от редовното общо събрание, проведено на 29 юни тази година. Проектът предвижда сумата, определена за дивидент на акционерите, вместо 11.22 млн. лв., да се чете: 11 082 388.48 лева. Разликата между двете суми, в размер на 137 611.52 лв., ще се отнесе за допълнителни резерви на дружеството. В останалата му част решението по точка седма от дневния ред на редовното ОСА, проведено на 29 юни, не се променя. При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 декември на същото място и при същия дневен ред.Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 16 ноември. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 14 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във