Банкеръ Daily

Новини

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ ЗАДЕЛЯ 2.4 МЛН. ЛВ. ЗА ДИВИДЕНТИ

Софарма Трейдинг АД - София (SO5) свиква редовно общо събрание на акционерите на 28 май, съобщиха от БФБ-София. То ще обсъди доклад на управителните органи за дейността, годишния финансов отчет за 2008 г., както и начина за разпределение на финансовия резултат. Проектът за решение предвижда заделяне на част от реализираната печалба за 2008 г. и част от неразпределената печалба от минали години, в размер на 2.400 млн. лв., за изплащане на дивидент на акционерите. Той ще се изплаща в тримесечен срок от датата на провеждане на общото събрание по клиентски сметки в инвестиционните посредници на акционерите.
В дневния ред е и точката за изслушване на доклада на Одитния комитет за изминалата 2008 година.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Огнян Иванов Донев, Димитър Георгиев Димитров - изпълнителен директор, и Ивет Любомирова Христова, от отговорност за дейността им през миналата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 11 юни на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 12 май.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия, а акционерният й капитал е разпределен между Софарма АД, която контролира 99.622%, Текста Корп - САЩ с 0.112%, Вяра Георгиева Скулева с 0.017%, Сергей Георгиев Марценков с 0.020%, Радостина Николова Андреева с 0.034% и Татяна Нинова Дракулова с 0.196 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във