Банкеръ Daily

Новини

Софарма трейдинг ще плати по 0.12 лв. дивидент на акционерите си

Част от печалбата на Софарма трейдинг АД - София (SO5) за 2010 г., в размер на 3 948 601.08 лв., да се разпредели като дивидент, става ясно от материалите за редовното общо събрание на дружеството, насрочено за 29 юни. Всеки притежател на такива книжа ще получи по 0.12 лв. брутен дивидент на една своя акция.
Нетният финансов резултат за миналата година е 6 289 043 лева. Десет процента от него, или 628 904 лв. ще се внесе във фонд Резервен като задължителен резерв, а останалите 1 711 538 лв. ще останат като допълнителен резерв на дружеството.
Акционерите ще обсъдят доклад за дейността на Софарма трейдинг и годишния финансов отчет 2010 година.
В дневния ред е точката за промени в състава и мандата на Одитен комитет. Предлага се Ивайло Игнатов да бъде освободен от длъжност като член на Одитния Комитет, а на негово място да бъде избрана Цветелина Димитрова. Членовете на контролния орган - Васил Найденов, Иванка Панова и Цветелина Димитрова Станимирова ще имат нов тригодишен мандат, считано от 2 декември 2011 година.
Общото събрание ще гласува и за освобождаване на всички членове на съвета на директорите - д.и.н Огнян Донев – председател, Ивет Христова и Димитър Димитров, от отговорност за дейността им през изминалата година. Предлага се годишно възнаграждение за 2011 г. на членовете на мениджмънта в размер на 24 хил. лева.
Взетите решения от общото събрание ще бъдат вписани в актуализирания вариант на устава на дружеството.
Акционерите ще разгледат и ако одобрят мотивирания доклад на съвета на директорите относно сделки съгл. разпоредбите на чл.114 ал.1 от ЗППЦК, ще овластят мениджмънта за сключване на съответните договори.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 15 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 13 юни.
Регистрираният капитал на Софарма трейдинг е в размер на 32 905 009 лв., разпределени в същия брой книжа с номинална стойност от по един лев. Всяка от тях дава право на един глас в общото събрание.
Основната дейност на фирмата е свързана с търговия на едро и дребно с лекарствени средства, санитарно-хигиенни материали, хранителни добавки и козметика с общо над 7 000 артикула. Компанията има 100% национално покритие на дистрибуцията с пет регионални дистрибуционни центъра. Тя прави доставки до 3 500 аптеки и 350 медицински заведения. Софарма трейдинг предлага услуга преддистрибуция - складиране и логистично обслужване на фармацевтични продукти както и разнообразни маркетингови услуги на български и чуждестранни производители и вносители на лекарствени продукти.
Приходите от дейността се състоят от приходи от продажби на стоки, приходи от продажба на медицинско оборудване и приходи от услуги по преддистрибуция, маркетингови и др. услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във