Банкеръ Daily

Новини

Софарма Трейдинг отчита 20.82% ръст в продажбите на стоки през септември

Софарма Трейдинг АД е реализирал за месец септември продажби на стока в размер на 33 млн. лева, което е 20.82% ръст спрямо същия период на 2009 година. През месеца не са извършвани продажби на медицинско оборудване.
На 4 септември в Търговския регистър бе вписано решение за преобразуване на Софарма Трейдинг чрез вливане на Софарма Логистика АД. В резултат на преобразуването капиталът на търговеца с мединиски изделия се увеличава от 30 млн. акции на 32 905 009 броя всяка с номинал от един лев. В резултат на преобразуването компанията е реализирала премии от новата емисията в размер на 1.2 млн лева и положителен финансов ефект от репутация в размер на 2.2 млн. лева.
С цел подобряване ликвидността на Софарма Трейдинг през септември е реализирана сделка с Българска банка за развитие за продажба на вземания на болници в размер на 8.5 млн. лева. Платената цена за сделката се покрива с натрупани и предявени неустойки за просрочие по договорите на продадените вземания.
От началото на годината приходите на компанията от продажби на стока и оборудване са в размер на 289 млн. лева и бележат ръст от 15% спрямо предходния отчетен период. Компанията е реализирала печалба преди данъци от 1.88 млн. лева за деветия месец, като ако се изчистят ефектите от описаните по-горе сделки нетният резултат за месеца е 238 хил. лева. По този начин нетният резултат преди данъци достига 5.9 млн. лева от началото на годината. Спрямо същия период на 2009-а ръстът на този показател е в размер на 172 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във