Банкеръ Daily

Новини

СОФАРМА ИЗБИРА ОДИТЕН КОМИТЕТ

Софарма АД - София (3JR) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20 ноември, което ще трябва да избере одитен комитет и да определи мандата му.
Съветът на директорите предлага той да бъде в състав от трима души: Цветанка Стойнова Златева, Станой Георгиев Касапов и Георги Христов Матов. Членовете на одитния комитет трябва да отговарят на изискванията на чл.40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит и се избират за тригодишен мандат.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 декември на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на Софарма на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 4 ноември.
Софарма АД е реализирала за месец септември 46% ръст общо в продажбите спрямо същия месец на предходната година. Приходите от продажби за деветмесечието на тази година пък се повишават с 10%, в т.ч. 26% при износа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във