Банкеръ Daily

Новини

СОФАРМА ИМОТИ ИЗБИРА ТРИЧЛЕНЕН ОДИТЕН КОМИТЕТ

Софарма имоти АДСИЦ - София (6S6) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20 ноември, което ще гласува по предложението за избор на одитен комитет и определяне на мандата му. Проекторешението предвижда той да бъде тричленен, а на основание на чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит членовете на съвета на директорите на дружеството - Борис Анчев Борисов - изпълнителен директор, Бисера Николаева Лазарова - председател, и Стефка Савова Обрешкова, да станат членове и на одитния комитет. Мандатът им ще бъде тримесечен. Предлага се Бисера Николаева Лазарова да стане председател на одитния комитет.
Членовете на Одитния комитет трябва да отговарят на изискванията на чл.40e, ал.3 u 4 от Закона за независимия финансов одит.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 декември на същото място и при същия дневен ред.
Капиталът на дружеството със специална инвестиционна цел, който е в размер на 11.7 млн. лв., а най-големи акционери са Огнян Иванов Донев (13.126%), Венцислав Симеонов Стоев (13.214%), София АД (20.379%), Телекомплект АД (20.502%) и Телсо АД )18.267%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във