Банкеръ Daily

Новини

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ОБСЪДИХА НА ФОРУМ В СОФИЯ

Социална закрила и социално включване, безопасност и здраве при работа, миграция и труд бяха дискутираните теми във втория ден на «Седмицата на социалната политика», която се провежда в хотел «Хилтън».
В панела „Социална закрила и социално включване” заместник-министърът на труда и социалната политика Иванка Христова представи Националния стратегически доклад на България по социална закрила и социално включване 2006-2008 г. Приоритетите в него са намаляване на риска от бедност и социално изключване, създаване на модерна пенсионна система, подобряване на достъпа до здравна грижа и качествено здравеопазване, развитие на системата за дългосрочна грижа, както и защитата на уязвимите групи от обществото – възрастни, лица с увреждания, самотни родители, деца в риск.
Продължава процесът на деинституционализация чрез развитие на социалните услуги в общността. Към края на 2007 г. техният брой спрямо 2006 г. се е увеличил с 23 %, а предвидените средства за развитието им през 2008 г. са два пъти повече в сравнение с 2005 г. Успешни модели на такива услуги са дневните центрове за деца и възрастни с увреждания и защитените жилища.
В аспекта на налагащия се открит метод на координация бяха и основните послания от изявленията на Жером Виньон, директор на дирекция „Социална закрила и социално включване” в Европейската комисия и на Елиз Вилям, председател на Комитета по социална закрила.
В България е постигнат съществен напредък в осигуряването на безопасността и здравето при работа, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Васил Войнов при откриването на панела за безопасност и здраве при работа. Средгодишният ръст на изпълнение на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа от работодателите е 12 %.
Наблюдава се трайна тенденция на намаляване на броя на трудовите злополуки в страната. През последните шест години броят им е снижен с 37%, отбеляза изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда” Гълъб Донев. Той каза, че младите работещи на възраст 18-29 години и най-възрастните работещи са групите, сред които процентът на трудовите злополуки е най-голям. Стратегията на правителството предвижда намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания към 2012 г. с 25 %.
Миграционната стратегия на България спазва общностното право и е в духа на общоевропейската миграционна политика, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров в третия панел, посветен на миграцията и труда. Той представи Националната стратегия на България по миграция и интеграция. Заместник-министър Димитров отбеляза, че не по-рано от 2009 г. очаква да се пристъпи към отварянето на една от формите на пазара на труда в България - браншовите квоти.
Очаква се в края на юни ЕК да представи комюнике за общата миграционна политика на държавите-членки на ЕС, допълни Ксавие Пратс-Моне, директор в дирекция «Заетост, Лисабонска стратегия, международни въпроси» в ГД «Заетост, социални въпроси и равни възможности» в ЕК.
През 2007 г. 3168 души - граждани на Европейския съюз, Европейско икономическо пространство и Швейцария - са работили на трудов договор в България, посочи Лиляна Станкова, началник на отдел „Миграция и свободно движение на хора”. По действащите към момента спогодби за заетост с някои държави-членки на ЕС през 2006 г. са изпратени 5261 души, а през 2007 г. – 4652 души. През 2007 г. общо 4770 граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария са работили по трудов договор и като самостоятелно заети лица в България. 4652 души са заминали през 2007 г. на работа в тези държави по сключените спогодби за заетост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във