Банкеръ Daily

Новини

СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ СЛИВА С ДРУГИ КОМПАНИИ

Съветът на директорите на Слънчеви лъчи България АД, София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 8 ноември 2007 г., което ще обсъди преобразуването на дружеството чрез сливане на Слънчеви лъчи България АД с Химимпорт Агрохимикали ЕООД, София, Зърнени храни - Вълчи дол АД, София, Зърнени храни трейд АД, София, Бек Интернешънъл АД, София, Зора АД, Русе, Прима Агрохим ЕООД, Добрич, и Зърнени храни Балчик ЕАД, София. Сделката ще се осъществи при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите и имуществените права и задължения на Слънчеви лъчи България, се поемат от новоучредяващото се дружество Зърнени храни България АД, София, в съответствие с клаузите на договора за сливане.
Акционерите трябва да одобрят клаузите на договора за сливане на Слънчеви лъчи България - АД, София, с изброените по-горе компании, както и да вземат решение за учредяване на ново публично дружество, което ще поеме при условията на общо универсално правоприемство активите, пасивите, имуществените права и задължения на сливащите се фирми.
Новоучредяваното акционерно дружество ще е с наименование Зърнени храни България АД, със седалище и адрес на управление София, район Средец, ул. Стефан Караджа 2, и предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопански продукти и производни на тях деривати; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни; спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост; лизингова дейност; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, транспортни, сервизни или други услуги; покупка, строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти; съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи; търговия със складови записи; вътрешно- и външнотърговски сделки с препарати за растителна защита; флумигация на складове, мелници, плавателни съдове; обгазяване на складови помещения, мелници, производствени помещения и др.; спедиционни, превозни и складови сделки с препарати за растителна защита и техни производни; производство на брашна, изкупуване, съхранение, заготовка и реализация на зърнени храни; спедиционни сделки; изкупуване и съхранение на маслодайни суровини; преработка, добиване на растителни, хранителни и технически масла, шротове и кюспета, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството се създава за неопределен срок, с двустепенна система на управление - надзорен съвет и управителен съвет, всеки от тях с мандат 3 години. Проектът за решение предвижда уставният капитал на новото дружество, възникващо в резултат на сливането, да е в размер на 170 785 600 лв., разпределен на 170 785 600 броя обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 1 лв. всяка една от тях. Освен това ще се вземе решение за приемане на устав на новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането, както и на решение на основание чл. 262а ТЗ за прекратяване на Слънчеви лъчи България без ликвидация, като всички негови активи, пасиви, имуществени права и задължения при условията на общо универсално правоприемство се поемат от новоучреденото дружество след неговото възникване като правен субект в резултат на сливането.
Новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането, ще управлява отделно преминалото върху него имущество на Слънчеви лъчи България, за срок от 6 месеца от момента на вписване на сливането, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник. Според проекта за решение събранието ще избере за членове на надзорния съвет на новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането - Химимпорт АД, София, ЦКБ Груп асетс мениджмънт АД, София и Финанс Консултинг ЕАД, София - независим член на надзорния съвет, а възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на членовете на управителния съвет на новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането, ще бъде определено, съобразно направените предложения от акционери. Акционерите трябва да оправомощят лице, което от името на новоучреденото дружество, възникващо в резултат на сливането, да сключи договори с членовете на надзорния съвет. Съгласно чл. 115а, ал.1 ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД, като акционери 14 дни преди датата на извънредното общо събрание. Капиталът на Слънчеви лъчи България е разпределен в 10 хил. безналични поименни акции с номинална стойност 1000 лв. всяка една, която дава право на един глас в общото събрание, и всички акционери, отговарящи на условията по предходното изречение, имат право на участие в общото събрание. При липса на кворум извънредното общо събрание ще се проведе на 23 ноември 2007 г. на същото място и при същия обявен дневен ред.
Още през април тази година от Химимпорт АД обявиха плановете си да консолидират агробизнеса на групата в нова компания, която да събере всичките девет дружества от структурата на холдинга, която да се листва за търговия на БФБ-София.
Слънчеви лъчи България е част от групата Химимпорт. Книжата й бяха регистрирани за търговия на фондовата борса в края на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във