Банкеръ Daily

Новини

Сливенската фирма Светлина покрива загубите си от резервите

Редовното общо събрание на акционерите на Светлина АД - Сливен (3LX), което ще се проведе на 3 май, ще обсъди доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и ще вземе решение за разпределение на финансовия резултат за 2010-а, финансовия резултат от минали години и формираните резерви. Предприятието приключи миналата година с нетна загуба в размер на 138 хил. лева.
Акционерите ще гласуват за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Бедо Бохос Доганян - председател на борда, Асен Иванов Малинов - изпълнителен директор, и Цецка Събева Аладжова, от отговорност за дейността им през 2010 година. Ще се разгледат и предложените промени в броя на членовете и/или персоналния състав на съвета на директорите на дружеството. Ще се определи и възнаграждението, тантиемите и гаранциите за управление до следващото общо събрание.
В дневния ред са и точките за избор на Одитния комитет поради изтичане мандата на действащия контролен орган, и като и за актуализиране на устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 18 май на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 19 април. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 15 април.
Общият брой на акциите, издадени от дружеството, е 442 360 безналични поименни дяла всеки с номинална стойност от 1 лв. и с право на един глас в общото събрание.
Основната дейност на Светлина АД е свързана с производство и търговия с източници на светлина; отдаване под наем на дълготрайни активи; покупки и продажби на машини и съоръжения и недвижими имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във