Банкеръ Daily

Новини

СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Сити Дивелъпмънт АДСИЦ възнамерява да увеличи капитала си от 500 хил. лева на 2 200 хил. лева чрез първично публично предлагане на 170 000 акции с номинална и емисионна стойност 10,00 лева. Инвестиционен посредник по първичното публично предлагане е Ти Би Ай Инвест ЕАД.
Дружеството е лицензирано от Комисията за финансов надзор с Решение № 912-ДСИЦ от 18.07.2007 год. СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ е насочило инвестициите си към жилищно строителство и имоти с административно и търговско предназначение.
Съгласно междинния финансов отчет към 31.08.2007 г. дружеството е придобило 19 недвижими имота на обща стойност 1 595 хил. лева и е продало 9 от придобитите имоти на стойност 1 017 хил. лева. Реализираната печалба от дейността му е в размер на 226 хил. лева.
Прогнозите на експертите от Сити Дивелъпмънт АДСИЦ са до края на 2007 г. дружеството да придобие още 4 недвижими имота и да продаде всички имоти заложени в инвестиционната му програма за 2007 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във