Банкеръ Daily

Новини

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ С ПО-ВИСОКИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ И УСЛУГИ

В консолидирания отчет за доходите на Синергон холдинг АД през първото тримесечие на годината се наблюдава покачване на общите приходи от 71.622 млн. на 89.014 млн. лева. Увеличението се дължи основно на по-големите продажби на стоки и услуги. В резултат на това през разглеждания период се наблюдава ръст и на разходите от 71.574 млн. на 88.783 млн. лв., като свързаните с основната дейност имат най-голям относителен дял. При тях се наблюдава увеличение с 19.381 млн. до 87.939 млн. лв., докато финансовите разходи са със 121 хил. по-малко спрямо сравнявания период.
В края на първото тримесечие на годината Синергон холдингАД формира положителен финансов резултат след облагане с данъци в размер на 77 хил. лв., печалба от малцинствено участие в размер на 67 хил. лв. и нетна печалба за групата от 10 хил. лв. при загуба от 226 хил. лв. година по-рано.
Сравнявайки счетоводния баланс за периода с този към 31 декември 2007 г., установяваме, че общата сума на актива намалява до 422.414 млн. срещу 425.518 млн. лева. В изпълнение на инвестиционните програми нетекущите активи са се увеличили с 4.650 млн. лв., а по-големият размер на нетекущите вземания с 1.168 млн. лв. се дължи на увеличение на продажбите. В същото време инвестиционните имоти на дружеството са с 860 хил. лв. по-малко вследствие на извършени продажби, докато намалението на материалните запаси (с 5.895 млн. лв.) се дължи на увеличението на продажбите на стоки и продукция.
В сравнение с края на миналата година дългосрочните задължения на групата са нараснали с 4.113 млн. до 46 176 млн. лв. заради банковото кредитиране за закупуване на недвижими имоти. В същото време краткосрочните задължения намаляват от 72.085 млн. на 66.197 млн. лв. основно от намалението на задълженията по краткосрочни банкови кредити.
Отрасловата структура на Групата се промени след продажбата на акции на Електроди АД. По този начин се увеличи дела на търговията и услугите (до 50.8%), туризмът е с 26.9%, а химията - с 8.3 на сто. За разглеждания период холдингът има инвестиции в 26 дъщерни, едно асоцииранo и две с малцинствено участие предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във