Банкеръ Daily

Новини

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ ОТЧЕТЕ КОНСОЛИДИРАНА ПЕЧАЛБА ОТ 10 ХИЛ. ЛВ.

В консолидирания отчет за доходите на Синергон холдинг АД през първото тримесечие на годината се наблюдава покачване на общите приходи от 71.622 млн. лв. на 89.014 млн. лв., като увеличението се дължи основно на по-големите продажби на стоки и услуги. В резултат от това през разглеждания период се наблюдава ръст и на разходите от 71.574 млн. лв. на 88.783 млн. лв., като свързаните с основната дейност имат най-голям относителен дял. При тях се наблюдава увеличение с 19.381 млн. лв. до 87.939 млн. лв., докато финансовите разходи са със 121 хил. лв. в по-малко спрямо сравнявания период.
В края на отчетния период Синергон холдингАД формира положителен финансов резултат след облагане с данъци в размер на 77 хил. лв., печалба от малцинствено участие в размер на 67 хил. лв. и нетна печалба за групата от 10 хил. лв. при загуба от 226 хил. лв. година по-рано.
Отрасловата структура на Групата се промени след продажбата на акции на Електроди АД. По този начин се увеличи дела на търговията и услугите (до 50.8%), туризмът е с 26.9%, а химията - с 8.3 на сто. За разглеждания период холдингът има инвестиции в 26 дъщерни, едно асоцииранo и две с малцинствено участие предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във