Банкеръ Daily

Новини

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД РАЗДАВА БЕЗПЛАТНИ АКЦИИ

Проведено на 28.06.2006 г. общо събрание на акционерите на Синергон Холдинг АД-София /PETHL/ прие доклада на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2005 година. Гласувано бе дивидент за 2005 г. да не се разпределя, а печалбата в размер на 3 110 576.33 лв. да остане като неразпределена печалба. Акционерите гласуваха за увеличение на капитала на дружеството от 12 608 848 на 14 122 649 лв. чрез издаване на 1 513 801 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка. Капиталът ще се увеличава за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството. При увеличението всеки акционер получава нови акции пропорционално на участието си в капитала до увеличението, като над 0.5, включително закръглението е към една акция, към по-голямото цяло число. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 10 юли 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във