Банкеръ Daily

Новини

Синдикът разпродава недвижим имот заедно с няколко сгради на обявената в несъстоятелност фирма Водно строителство-Добрич

Тихомир Найденов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Водно строителство-Добрич АД - Добрич по т.д. N 210/2006 г. по описа на Добричкия окръжен съд, на основание чл. 717а от Търговския закон обявява на интересуващите се, че на 10 юни от 12 часа в офиса на дружеството, находящ се в Добрич, бул. Трети март № 53, ет.3, ще се проведе продажба на имущество, собственост на длъжника.
В търга е включен недвижим имот, находящ се в община Добрич, град Добрич, построен върху държавна земя, представляващ земя - 6 590 кв. м и няколко сгради: Административна сграда: I ет. - 414 кв. м; III ет. - 340.70 кв. м; Ремонтна работилница с паракотелно и гаражи - 468 кв. м - един етаж; Закрит склад с трафопост - 228 кв. м - един етаж; Бензиностанция с две колонки с две цистерни по 30 тона -150 кв. м; КПП - 113 кв. м, придобит чрез Акт № 487 за частна държавна собственост от 20 ноември 1997 г. на Областен управител на Варна.
Продажбата ще започне с начална тръжна цена 818 050 лева. Тя ще се проведе по реда на чл. 717 в от Търговския закон - чрез търг с тайно наддаване.
Оглед на имота може да бъде извършен от 1 до 9 юни от 9 до 16 часа след предварителна заявка.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в офиса на синдика в Добрич, пл. Свобода № 6, ет.2. Цената на тръжните документи е 50 лева.
За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена - 81 805 лв. по особената банкова сметка на синдика в ОББ клон Чайка Варна.
Наддавателните предложения се подават в деня на продажбата - 10 юни, от 9 до 12 часа в офиса на дружеството, находящ се в Добрич, бул.Трети март № 53, ет.3. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, обект, за който наддават, и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на имуществото; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност да представлява юридическото лице или едноличния търговец; удостоверение за актуално състояние; декларация за оглед на имуществото.
Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата - 10 юни, веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във