Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава още една обособена част на обявената в несъстоятелност фирма Кремиковци

Цветан Банков - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Кремиковци АД по т. д. № 95/2007 г. по описа на Софийския градски съд, обявява на интересуващите се, че на 28 февруари от 13 часа в канцеларията на синдика в София, кв. Ботунец, Административна сграда на Кремиковци АД, етаж II, Дирекционна зала, ще се проведе продажба на обособена част от имуществото на дружеството.
Става въпрос за Цех Рудина, подробно описан в доклад за определяне на пазарна стойност от 11 октомври 2010 г., изготвен от Консултантска къща Амрита ООД.
Оценката на обособената част от имуществото на длъжника е 796 хил. лева.
Продажбата ще се извърши по реда на чл. 717ж от Търговския закон - чрез търг с явно наддаване, с начална цена 80 на сто от оценката - 636 800 лева. Стъпката за наддаване е пет хиляди лева. Наддаването ще се извърши чрез вписване на предложенията за цена в наддавателен лист.
Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на обособената част може да се извършва всеки работен ден до 25 февруари, включително, от 10 до 15 часа, след предварителна заявка в канцеларията на синдика.
За участие в наддаването се внася задатък 10% от началната цена в размер на 63 680 лева по особената сметка на синдика на Кремиковци АД (в несъстоятелност).
За допускане до участие в търга кандидатите следва да представят на синдика в деня на продажбата - 28 февруари от 12 до 13 часа: документ, удостоверяващ внасянето на задатък; документ за самоличност; удостоверение за актуално състояние - за юридически лица; и нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.
За купувач на обособената част ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Той трябва в срок от пет дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най- висока цена. Ако и той не внесе цената в пет дневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.
Съгласно разпоредбите на чл. 717з от Търговския закон, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Софийски градски съд с постановление му възлага обособената част от имуществото на длъжника.
Купувачът ще бъде въведен във владение от синдика след влизане в сила на постановлението за възлагане, заплащане на таксите за прехвърляне на имота и представяне на удостоверение за извършено вписване на постановлението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във