Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава обособена част от обявената в несъстоятелност фирма Кремиковци

- Синдикът на обявената в несъстоятелност фирма Кремиковци АД - Цветан Банков , обявява, че на 7 март в офиса му в кв. Ботунец в София, Административна сграда на Кремиковци АД, ще се проведе продажба на обособена част от имуществото на дружеството.
Става въпрос за Пакет енергетично оборудване, подробно описано в доклад за определяне на пазарна стойност от 26 януари 2011 г., изготвен от Консултантска къща Амрита ООД. Оценката (началната цена) на обособената част от имуществото на длъжника е равна на 227 049 лева.
Продажбата ще се извърши чрез търг с тайно наддаване. Книжата за него са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на обособената част може да се извършва всеки работен ден до 4 март, включително, от 10 до 15 часа, след предварителна заявка в канцеларията на синдика.
За участие в наддаването се внася депозит от 10% от оценката в размер на 22 705 лева по особената сметка на синдика на Кремиковци АД (в несъстоятелност).
За допускане до участие в продажбата кандидатите трябва да представят на синдика: документ, удостоверяващ внасянето на задатък; документ за самоличност; удостоверение за актуално състояние, легитимиращо участника; нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.
Предложенията за цена, посочени с цифри и думи, се подават заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик в канцеларията на синдика в деня на продажбата - 7 март, от 12 до 13 часа.
Веднага след изтичането на този срок, синдикът ще обяви постъпилите наддавателни предложения за обособената част от имуществото на длъжника в присъствието на явилите се наддавачи.
За купувач на обособената част ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Той трябва в срок от пет дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най- висока цена. Ако и той не внесе цената в пет дневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.
Съгласно разпоредбите на чл. 717з от Търговския закон, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Софийски градски съд с постановление му възлага обособената част от имуществото на длъжника.
Имуществото ще бъде предадено от синдика във владение на купувача след влизане в сила на постановлението за възлагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във