Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава нова обособена част на обявената в несъстоятелност фирма Кремиковци

Синдикът на обявената в несъстоятелност фирма Кремиковци АД обявява на интересуващите се, че на 12 август от 11 часа в канцеларията на синдика в София, кв. Ботунец, Административна сграда на ЕлТрейд къмпани ЕООД (бивша административна сграда на Кремиковци АД), ще се проведе продажба на обособена част от имуществото на дружеството.
Става въпрос за скрап от неръждаема стомана, подробно описана в доклад за определяне на пазарна стойност от 20 април 2011 г., изготвен от Консултантска къща Амрита ООД.
Количеството скрап от неръждаема стомана е 12 тона.
Оценката (началната цена) на обособената част от имуществото на длъжника е 37 200 лева.
Продажбата ще се извърши по реда на чл. 717в. от Търговския закон - чрез търг с тайно наддаване. Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на обособената част може да се извършва всеки работен ден до 11 август, включително, от 10 до 15 часа.
За участие в наддаването се внася задатък 10% (десет процента) от оценката в размер на 3 720 лева.
Предложенията за цена, посочени с цифри и думи, се подават заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик в канцеларията на синдика в деня на продажбата - 12 август, от 10 до 11 часа. Веднага след изтичането на този срок синдикът ще обяви постъпилите наддавателни предложения за обособената част от имуществото на длъжника в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач на обособената част ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Той трябва в срок от пет дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най- висока цена. Ако и той не внесе цената в пет дневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.
Когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Софийски градски съд с постановление му възлага обособената част от имуществото на длъжника.
Имуществото ще бъде предадено от синдика във владение на купувача след влизане в сила на постановлението за възлагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във