Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава недвижим имот на обявената в несъстоятелност фирма Хермес-Г - София

Росица Томова - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Хермес-Г ЕООД - София по т. д. №137/2009 г. на Врачанския окръжен съд обявява продажба по реда на чл. 717в във връзка с чл.717а от Търговския закон (търг с тайно надаване) на 26 май от 11 до 12 часа на активи, собственост на длъжника.
Става въпрос за магазин № 3, находящ се в Добрич, ул. Доктор Иван Пенаков № 15, вх. Г, етаж нула (със стар адрес: жк Добруджа, вх.Г), със застроена площ от 231.70 кв. м, представляващ самостоятелен обект в сграда. Той се състои от търговска зала с площ от 107 кв. м, склад 1, 2, 3 и 4 с площ от 88.60 кв. м, битово помещение, тоалетна и коридор с площ от 36.10 кв. м, с предназначение: за търговска дейност, масивно - монолитно, заедно с Кич 0.06698 идеални части от общите части на сградата земята и Кич 0.06698 идеални части от отстъпеното право на строеж от 597.50 кв. м със застроена площ - 40.03 кв. метра.
Оценката за обекта е 170 900 лева. Върху имота има учредена договорна ипотека.
Кандидат-купувачите могат да се явят в канцеларията на синдика, за да преглеждат книжата и ако желаят да наддават. За участие в наддаването предварително се внася задатък в размер на 10 на сто от оценката по банкова сметка. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава в канцеларията на синдика предложението си в запечатан плик от 11 до 12 ч. на 26 май, след представяне на документ за внесения задатък в размер на 10% от оценката по настоящето обявление представляващ 17 090 лева. Точно в 12 часа синдикът обявява постъпилите надцавателни предложения. За купувач на имота се счита този, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един участник, купувачът се определя чрез незабавен търг с явно наддаване. Кандидатите представят: документ за самоличност, изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник: доказателства за самоличност и правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец.
Продажбата ще се извърши в София, ул. Ами Буе Nо 72, партер. Всички заинтересовани могат да се запознаят с документите на имотите след предварителна уговорка.
Таксите по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача. Имуществото ще бъде предадено от синдика във владение на купувача след влизане в сила на постановлението за възлагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във