Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава имущество на обявената в несъстоятелност фирма К.Т.Керамика

Александър Костадинов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма К.Т.Керамика ЕООД по т. д. 55/2009 г. по описа на Окръжен съд - Монтана, обявява на интересуващите се, че съгласно определение на съда в канцеларията на синдика, находяща се в София, бул. Витоша № 4, ет.3, на 2 март ще се проведе продажба чрез търг на имущество (машини и технологично оборудване), собственост на длъжника.
Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал.1, т. 8 от Търговския закон, взето на 17 септември 2010 година.
Общата стойност на посочените вещи от масата на несъстоятелността възлиза на 233 180 лева.
Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния наддавач и се заплащат отделно.
Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от Търговския закон - чрез търг с тайно наддаване.
Оглед на имуществото може да се извърши всеки работен ден до 1 март 2011 г. от 14 до 15 часа.
Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - бул. Витоша № 4, ет.3, и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика.
За участие в наддаването се внася неолихвяем задатък в размер на 10 на сто от оценката - 23 318 лв. лева.
Наддавателните предложения се подават в деня на продажбата на 2 март, от 8.45 до 9 часа. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията, с посочена от тях цена с цифри и думи, в запечатан непрозрачен плик, върху който има данни на подателя - име, съответно фирма на участника, седалище, ЕГН, ЕИК, адрес и телефон за кореспонденция.
Към предложението си кандидатите прилагат и следните документи: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от оценката на имуществото, изрично нотариално пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.
За купувач на продаваното имущество от масата на несъстоятелността се счита този наддавач, който е предложил най- високата цена. Ако най- високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.
Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на длъжника.
Определеният купувач трябва в срок от 5 календарни дни от приключването на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък, по особената сметка на синдика. Ако в този срок цената не бъде внесена, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във