Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава имущества на обявената в несъстоятелност фирма ТрояМекс

Николай Митов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма ТрояМекс ООД - село Дълбок дол, община Троян, по т.д. № 167/2009 г. по описа на Ловешкия окръжен съд, обявява на интересуващите се, че на 25 март в канцеларията на синдика в Троян, ул. Пряспа № 55 от 9.30 до 14 часа, ще се проведе продажба на имущества, собственост на длъжника.
Става въпрос за свинарник, находящ се в землището на село Калейца, община Троя. За недвижимия имот дружеството притежава нотариален акт за собственост. Парцелът представлява застроен и незастроен терен, целият от 36 079 кв. м, в землището на село Калейца, местността Троянско поле. Обектът се продава заедно с построената в него животновъдна ферма - свинеферма, състояща се от няколко сгради.
Описаните недвижими имоти са продават като обособена част при първоначална тръжна цена от 1 427 280 лева.
В търга са включени още стопански сгради, съоръжения и поземлени имоти в Телеугоително стопанство в село Дълбок дол, община Троян и още други движими вещи и съоръжения.
Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача. Продажбата ще се проведе по реда на чл.717ж от Търговския закон чрез търг с явно наддаване при стъпка за наддаване 10 процента от първоначално обявената цена.
Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки работен ден след предварителна заявка. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в канцеларията на синдика в Троян, ул. Пряспа № 55 всеки ден до датата на провеждане на търга от 9 до 14 часа.
За участие в наддаването се заплаща задатък 10 на сто от оценката по особената банкова сметка на синдика.
Наддаването се извършва чрез записване на предложението в наддавателен лист.
Желаещите да участват в наддаването представят в деня на продажбата - 25 март, до 9.30 часа, обявен за начало на търга заявление за участие като прилагат: оригинал на банков документ за внесен задатък в размер на 10 процента на сто от началната на имуществото, за което участват, изрично пълномощно в случай, че предложението се подава от пълномощник, доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице или едноличен търговец.
Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата - 25 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във