Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава имоти на обявената в несъстоятелност фирма Симба - Варна

Габриела Сулай - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Симба ООД - Варна по т. д. № 1524/2009 г. по описа на Варненския окръжен съд, обявява на интересуващите се, че на 12 април в канцеларията на синдика, находяща се във Варна, ул. Опълченска № 23, ет. 1, ап. 3, ще се проведе продажба на обособена част от имуществото, собственост на длъжника.
Става въпрос за терен с площ 0.939, трета категория, в местността До селото, съставляващ имот по плана на стопански двор в землището на село Старо село, община Тутракан, област Силистра. В продажбата влиза построената в него масивна сграда - бензиностанция с полезна площ 45 кв. м, състояща се от три помещения, както и изградената инфраструктура на терена, състояща се от разтоварваща рампа, асфалтов път, площадки и подходи към цистерните. Имотът се продава заедно с движимите вещи, находящи се на територията му, а именно: резервоар за гориво (три броя) и бензиноколонка (два броя).
Началната цена, определена по експертна оценка възлиза на 37 830 лева, в т. ч. за недвижимите имоти (земя и сгради) - 24 430 лв. и за движимите вещи - 13 400 лева.
Таксите и данъците по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача. Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от Търговския регистър - чрез търг с тайно наддаване.
Оглед на имуществото може да бъде извършен всеки работен ден от 9 до 17 ч. до 11 април, след предварително съгласуване със синдика. Транспортните и др. разходи по огледа са за сметка на кандидат-купувачите.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в канцеларията на синдика, находяща се във Варна, ул.Опълченска № 23, ет. 1, ап. 3.
За участие в наддаването се внася задатък от 10 на сто от оценката на обособената част по особената сметка на синдика с титуляр Симба ООД (в несъстоятелност).
Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата - 12 април, от 11 до 12.00 часа.
Предложената цена не може да бъде по-ниска от началната цена. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, обект, за който наддават, и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателство за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.
Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата - 12 април, веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявеният за купувач е длъжен в срок 5 дни от приключването на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва наддавача, предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във