Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава имот на обявената в несъстоятелност фирма Симба - Варна

Синдикът продава, на обявената в несъстоятелност Симба - Варна Габриела Сулай продава на 15 юни обособена част от имуществото, собственост на длъжника.
Става въпрос за имот в землището на село Горичево, община Кубрат, област Разград, представляващ застроена и прилежаща площ към обект Краварник с площ от 6 501 дка, трета категория в местността Кьоклук. В продажбата влиза и построения в него самостоятелен обособен обект краварник със застроена площ 1 032 кв. м, заедно с изградената инфраструктура в имота.
Началната цена, определена по експертна оценка при спазване на изискванията на чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон възлиза на 22 969 лева.
Таксите и данъците по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача.
Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от Търговския закон - чрез търг с тайно наддаване.
Оглед на имуществото може да бъде извършен всеки работен ден от 9 до 17 ч. през периода от 10 май до 14 юни след предварително съгласуване със синдика. Транспортните и др. разходи по огледа са за сметка на кандидат-купувачите.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в канцеларията на синдика във Варна, ул. Опълченска № 23, ет. 1, ап. 3.
За участие в наддаването до края на деня, предхождащ деня на продажбата, се внася задатък от 10 на сто от оценката на обособената част
Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата - 15 юни, от 12 до 13 часа. Предложената цена не може да бъде по-ниска от началната цена. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, обект, за който наддават, и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателство за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.
Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата - 15 юни, веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявеният за купувач е длъжен в срок 5 дни от приключването на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва наддавача, предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във