Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава движими вещи на обявената в несъстоятелност фирма Темпо Строй Инженеринг

Александър Великов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Темпо Строй Инженеринг ЕООД по т.д. № 1280/2008 г. по описа на СГС, обявява на интересуващите се, на 30 март в канцеларията на синдика, находяща се в София, ул. Лайош Кошут № 22, ап.2, ще се проведе нова продажба чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 80 на сто от оценката на имущества (движими вещи), собственост на длъжника.
Става въпрос за NEUSON 1430 - минибагер 2005 дизел с начална цена 5 296.80 лв. и ФАУН ЛК1508 36В СА1042ВХ - автокран 1972 дизел, с начална цена 9 345.60 лева.
Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.
Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717ж от Търговския закон - чрез търг с явно наддаване.
Стъпката за наддаване за всяка вещ е 10 на сто от началната тръжна цена.
Оглед на имуществото може да бъде извършван, с предварителна заявка всеки работен ден до 29 март, включително.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в София, ул. Лайош Кошут № 22, ап.2.
За участие в наддаването се внася задатък от 10% върху началната тръжна цена на съответната вещ.
Търгът с явно наддаване ще се проведе на 30 март от 13 часа в канцеларията на синдика в София, ул. Лайош Кошут № 22, ап.2. Предложенията на участниците в наддаването се вписват в наддавателен лист за съответната вещ, като се посочват име, съответно фирмата на участника. Участниците в наддаването са длъжни да се подпишат в наддавателния лист за всяко направено от тях предложение. Отказът от по-нататъшно участие в наддаването се удостоверява с подпис на участника или синдика. Кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък; изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че наддавателното предложението се прави от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата - 30 март, веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във