Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава активи на обявената в несъстоятелност фирма М 13 - Пловдив

Красимир Колев - синдик на обявеното в несъстоятелност предприятие М 13 ЕООД - Пловдив, обявява на интересуващите се, че на 20 май от 12.00 часа в канцеларията на синдика в Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 1, офис 109, ще се проведат търгове с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства, собственост на несъстоятелното дружество.
Продават се четири товарни автомобила - седлови влекачи. Първият е Ивеко ЛД 440 Е 47, година на производство 1998 г., с начална тръжна цена - 8 352 лв., и стъпка на наддаване 200 лева.
Вторият автомобил е Ивеко 440 Е 43 Т, година на производство 2001 и с начална тръжна цена - 10 112 лв., при стъпка на наддаване 200 лева.
Другите два са Ивеко 440 Е 43 Т, година на производство 2002 г., с начална тръжна цена - по 12 752 лв., и стъпка на наддаване 200 лева.
Тръжната документация е на разположение на заинтересуваните в канцеларията на синдика в Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 1, офис 109. Оглед на автомобилите се извършва след предварителна заявка.
Участниците в търга следва да внесат задатък в размер на 10 % от началната тръжна цена.
Заявление за участие се подават на 20 май от 10.30 до 11.30 ч. в канцеларията на синдика в Пловдив. Към заявлението участниците трябва да приложат документ за внесен задатък, копие от документ за самоличност за физически лица, а за юридически - документ за актуално състояние. При участие чрез пълномощник трябва да се представи нотариално заверено пълномощно.
От 12.00 ч. на 20 май в канцеларията на синдика в Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 1, офис 109 се приемат наддавателни предложения, които се вписват срещу подпис в наддавателен лист.
Търгът приключва след изчерпване на наддавателните предложения като за купувач се счита наддавача, предложил най-висока цена. Обявяването на купувача се извършва веднага от синдика. Купувачът следва да внесе предложената от него цена след приспадане на внесения задатък в петдневен срок, който изтича на 25 май. Ако цената не бъде платена в този срок, внесеният задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите.
Всички разноски за придобиване на моторните превозни средства са за сметка на купувача.

Facebook logo
Бъдете с нас и във