Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава активи на обявената в несъстоятелност фирма Бряст-1 - Пловдив

Красимир Колев - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Бряст-1 ООД - Пловдив обявява на интересуващите се, че на 27 май от 10.30 до 12.00 ч. в канцеларията на синдика в Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 1, офис 109 ще се проведе продажба на вещите и имуществе­ните права на длъжника като цяло.
Става въпрос за сграда парокотелно - едноетажна масивна със застроена площ от 352 кв. м, находяща се в Пловдив, ул. Пряпорец 16, гатер банцинг (един брой) и ремаркета (два броя) с товароносимост - 8 тона.
В продажбата влизат и акции в Бор Ин АД, Пловдив - 342 483 броя. (Забележка: сделките с акции на дружеството Бор Ин АД могат да се прехвърлят на трети лица само след предварително писмено съгласие на съвета на директорите). Прехвърляне на акциите има действие по отношение на дружеството след вписване в книгата на акционерите. Сделки с акции, осъществени в нарушение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от Устава на същото нямат действие спрямо дружеството и техния приобретател не може да упражнява правата си по тях. В конкретния случай става дума за т. нар. винкулирани акции, т.е. същите не могат да се прехвърлят свободно на трети лица извън акционерите на дружеството, без предва­рителното съгласие на борда на директорите. Тези акции не могат да се търгуват на пазара.
Началната тръжна цена на описаното имущество е 51 400 лева.
Тръжната документация е на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 1, офис 109. Оглед на имуществото ще се извършва след предварителна заявка.
Наддавачите посочват предложената от тях цена с цифри и думи и подават предложенията си в запечатан плик. Към предложението участниците трябва да приложат документ за внесен задатък, копие от документ за самоличност за физически лица, а за юридически - доку­мент за актуално състояние. При участие чрез пълномощник трябва да се представи нотариално заверено пълномощно.
Предложенията се подават на 27 май от 10.30 до 12.00 ч. в канцеларията на синдика в Пловдив, бул. „Шести септември 152, ет. 1, офис 109.
Обявяването на наддавателните предложения ще се извърши на 27 май от 12.00 ч. в канцеларията на синдика в Пловдив в присъствието на явилите се наддавачи. След разглеждане на постъпилите предложения синдикът ще обяви купувача незабавно. Той трябва да внесе предложената от него цена след приспадане на внесения задатък в петдневен срок, който изтича на 2 юни.
Ако цената не бъде платена в този срок, внесения задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите. Всички разноски за придобиване на вещите и имуществените права са за сметка на купувача.

Facebook logo
Бъдете с нас и във