Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава активи на обявената в несъстоятелност фирма Алу-пласт - София

Радослав Тонев - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Алу-пласт АД, София обявява на интересуващите се, че на 4 април от 10 до 12 часа в канцеларията му на ул. Лавеле № 38, ет. 1, ап. 4 в София, ще се проведе публична продажба на обособена част от имуществото на длъжника.
Оценката й е на стойност от 11 357 лв., като началната тръжна цена е равна на оценката.
Описаните движими вещи се намират в производствената база на Алу-пласт АД (в несъстоятелност), намираща се в село Долни Богров, район Кремиковци, Столична община, където може да бъде извършван оглед на същите всеки вторник и четвъртък, от 11 до 13 часа, от разгласяването на проданта до провеждането й на 4 април.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика на адрес: ул. Лавеле № 38, ет. 1, ап. 4, в София, всеки присъствен ден от 10 до 12 часа от разгласяването на проданта до провеждането й на 4 април.
Задатъкът от 10% от оценката за продаваемата обособена част, съгласно чл. 717в, ал. 2 от Търговския закон за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Алу-пласт АД (в несъстоятелност).
Наддавателните предложения се подават на 4 април от 10 до 12 часа. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище и адрес на управление, предложената цена с цифри и думи и приложено платежно нареждане (вносна бележка) за внесения зададък, съгласно чл. 717в, ал. 3 от ТЗ. Предложенията се подават при синдика, който ги отразява по реда на постъпването им във входящ регистър. При направено валидно наддавателно предложение с една и съща най-висока цена от повече от един наддавач, за определяне на купувача, съгласно чл. 717в, ал. 4, изречение четвърто от Търговския закон, ще пристъпя към незабавен търг с явно наддаване между наддавачите предложили една и съща най-висока цена, като наддаването в този случай ще продължи до 13.30 часа.
Разноските за съдебни такси, банкови комисионни и др., са за сметка на наддавача и се заплащат отделно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във