Банкеръ Daily

Новини

Синдикът обяви търг за недвижими имоти на обявената в несъстоятелност фирма ИЛМ - Пазарджик

Боривой Миланов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма ИЛМ ЕООД - Пазарджик, обявява на интересуващите се, че от 10 часа на 2 юни в София, бул. Тодор Каблешков № 3 ще се проведе търг с явно наддаване по реда на чл. 717 ж от Търговския закон във връзка с чл. 7176 - чл. 717 е от Търговския закон, като цяло на недвижим имот, собственост на длъжника.
Става въпрос за самостоятелен обособен обект от масивна жилищна сграда, по кадастралната карта на село Лозенец, изградена в поземлен имот по регулационен план на село Лозенец, целия с площ от 659 кв. метра.
Самостоятелният обособен обект представлява студио № 18 на кота +6.10 м, със застроена площ - 48.13 кв. м, при граници: на изток - студио № 17 и обслужваща галерия, на запад - външен зид, на север - студио №11, на юг - студио № 17. В продажбата влизат и 13.28 кв. м идеални части от общите части на сградата и 2.144% ид. ч. от правото на строеж върху терена, както и 1/31 ид. ч. от правото на собственост на 458 кв. м. идеални части от гореописания поземлен имот целия с площ от 659 кв. метра.
Началната продажна цена е 55 200 лева.
Продажбата на горепосочения недвижим имот ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 717ж от ТЗ в канцеларията на синдика в София, ул. Тодор Каблешков 3.
Стъпката за наддаване е в размер на 1 000 лева.
Документацията за продажбата е на разположение на всеки кандидат купувач в канцеларията на синдика в София, от 9.30 до 12 часа всеки работен ден.
Оглед на имуществото може да се извършва понеделник, сряда и петък до продажбата от 10 до 12 часа, след предварително записване в канцеларията на синдика.
Обявения за купувач се въвежда във владение на закупения недвижим имот след заплащане на пълния размер на цената, издаване и влизане в сила на възлагателно постановление от Пазарджишки окръжен съд. Купувача заплаща и държавна такса от 1.5 % от цената за издадено възлагателно постановление и 5 лева за препис.

Facebook logo
Бъдете с нас и във