Банкеръ Daily

Новини

Синдик продава вземане на обявената в несъстоятелност фирма Стикс - София

Синдикът на обявената в несъстоятелност фирма Стикс ЕООД - София Радослав Тонев обявява, че на 12 ноември от 10 до 12 часа в офиса му на ул. Лавеле № 38, ет. 1, ап. 4 в София, ще се проведе публична продажба на отделно имуществено право от масата на несъстоятелността на длъжника.
Става въпрос за вземане на Стикс ЕООД към Радослав Нинов Йорданов, в размер на 50 хил. лева (главница), заедно с договорна неустойка за забава, законната лихва и разноски, произтичащи от Договор за заем от 11 януари 2007 г., сключен между фирмата, като заемодател, и Радослав Нинов Йорданов, като заемополучател.
Вземането е оценено като отделно имуществено право от масата на несъстоятелността сумата от 4 268.54 лева.
Началната тръжна цена е равна на оценката - 4 268.54 лева.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика - на ул. Лавеле № 38, ет. 1, ап. 4 в София всеки присъствен ден от 10 до 12 ч. от разгласяването на проданта до провеждането й на 12 ноември.
Наддавателните предложения се подават на 12 ноември от 10 до 12 часа. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище и адрес на управление, предложената цена с цифри и думи и приложено платежно нареждане (вносна бележка) за внесения зададък, съгласно чл. 717в, ал. 3 от Търговския закон. Предложенията се подават при синдика, който ги отразява по реда на постъпването им във входящ регистър. При направено валидно наддавателно предложение с една и съща най-висока цена от повече от един наддавач, за определяне на купувача, съгласно чл. 717в, ал. 4, изречение четвърто от Търговския закон, ще пристъпя към незабавен търг с явно наддаване между наддавачите предложили една и съща най-висока цена, като наддаването в този случай ще продължи до 13.30 часа.
Спечелилият купувач трябва в срок от пет дни от приключване на продажбата да внесе в СИБанк АД предложената от него цена, приспадайки внесения задатък.
Разноските за съдебни такси, банкови комисионни и др., са за сметка на наддавача и се заплащат отделно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във