Банкеръ Daily

Новини

СИЛА ХОЛДИНГ ЩЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С НОВИ 1.999 МЛН. АКЦИИ

Съветът на директорите на Сила Холдинг АД, Стара Загора, свиква на 9 ноември 2007 г. извънредно общо събрание на акционерите, което ще гласува за увеличаване капитала на дружеството до 2 090 378 лв. чрез емитиране на нови 1 999 492 обикновени безналични акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. за всяка една. Освен това то трябва да овласти съвета на директорите да предприеме в съответствие с разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и другите нормативни актове всички необходими първоначални и последващи действия в изпълнение и в параметрите на взетото от събранието решение за увеличаване на капитала, вкл. да избере и посочи инвестиционен посредник, отговарящ на изискванията на чл. 112б ЗППЦК, да изготви необходимите документи, сред които проспект за публично предлагане на ценни книжа, както и да ги представи на надлежните органи. Акционерите ще гласуват и за овластяване на съвета на директорите с правото да увеличи капитала до 5 млн. лв. в срок до 5 г. от вписване на изменението на устава в търговския регистър на основание на чл. 196 ТЗ. Последната точка в дневния ред е за промяна на устава във връзка с взетите на извънредното общо събрание на акционерите на Сила холдинг АД решения. При липса на кворум ново заседание на извънредното общо събрание на акционерите се насрочва за 26 ноември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. Към момента капиталът на дружеството е разпределен в 90 886 броя безналични акции, всички с право на глас. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите на адрес: Стара Загора, община Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 9, ет. 1.
Справката от ДАКСИ показва, че най-голям акционер в бившия приватизационен фонд е Финанс Консултинг ЕАД, София (еднолична собственост на швейцарската ПХЛ Груп АД) с дял от 37% от капитала, а група физически лица са собственици на 51% от акциите.
Оперативното управление на холдинга се осъществява от Елена Николова Драганова, Велко Ненов Генчев и Мария Георгиева Бонева - изпълнителен директор.
Сила Холдинг отчита нетна неконсолидирана печалба за шестмесечието на 2007 г. в размер на 5 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във