Банкеръ Daily

Новини

СИЛА ХОЛДИНГ ЩЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ ДО 2.09 МЛН. ЛЕВА

Поради невъзможност за публикуване в Държавен вестник на обявата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Сила Холдинг АД - Стара Загора, то се пренасочва от 8 ноември за 9 ноември 2007 година. В дневния ред е включена точка за увеличение капитала на дружеството до 2 090 378 лв. чрез емитиране на нови 1 999 492 бр. обикновени, безналични акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка една.
Общото събрание трябва да овласти съвета на директорите да предприеме всички необходими първоначални и последващи действия в изпълнение и в параметрите на взетото от акционерите решение за увеличаване на капитала, включително да избере и посочи инвестиционен посредник отговарящ на изискванията на чл. 112-б от ЗППЦК, да изготви необходимите документи, сред които проспект за публично предлагане на ценни книжа, както и да ги представи за одобрение от Комисията за финансов надзор.
Освен това е предвидено и овластяване на мениджърите с правото да увеличават капитала до 5 млн. лв. в срок до 5 години от вписване на изменението на устава в търговския регистър на основание на чл. 196 от ТЗ.
Всички предложени и гласувани промени ще бъдат вписани в коригирания устав на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 26 ноември 2007 год. на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 24 октомври 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във