Банкеръ Daily

Новини

СИБАНК ПРОМЕНЯ НАИМЕНОВАНИЕТО СИ

ТБ Стопанска и Инвестиционна Банка АД - София (5EC) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 18 ноември, съобщиха от БФБ-София. То ще обсъди предложението за промяна на наименованието на банката от Стопанска и инвестиционна банка АД (СИБАНК) на СИБАНК АД, като същото ще се изписва на латиница CIBANK PLC, както и съответните промени в устава на дружеството. Решението ще бъде взето след като от БНБ бъде издадено съответното разрешение.
Заедно с това ще се определи максималния размер на очакваните плащания по дивиденти и други отчисления за 2008 година. Проекторешението предвижда да не бъдат изплащани дивиденти на акционерите на банката.
В дневния ред е и точката за определяне на мандата и броя на членовете на Одитния комитет на банката, както и избор на членове на същия, в съответствие с изискването на чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 3 декември на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на банката на БФБ-София, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 31 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във