Банкеръ Daily

Новини

СИБАНК НЯМА ДА РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТИ ЗА 2007 Г.

ТБ Стопанска и Инвестиционна Банка АД - София свиква общо събрание на акционерите на 28 март 2008 г., съобщиха от БФБ-София. То ще приеме доклада за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година. Акционерите ще вземат решение за разпределение на финансовия резултат. Проектът за решение предвижда печалбата на банката за миналата година след облагане с дължимите данъци, в размер на 35 287 410.72 лв., да бъде отнесена във фонд Резервен. Заедно с това разпределя сумата от 5 389 219.92 лв., представляваща печалба за 2007 г., формирана в резултат на продажба на ДМА, за които е имало формиран преоценъчен резерв, за попълване на фонд Резервен.
Събранието ще гласува за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 година.
Акционерите ще обсъдят предложените промени в устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 11 април 2008 г. на същото място и при същия дневен ред, а право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 14 март 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в събранието, е 12 март 2008 година.
На 13 февруари 2008 Комисията за финансов надзор одобри търговото предложение от страна на белгийската KBC Bank за закупуване на акции на СИБанка АД от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 110.34 лева, а инвестиционен посредник по търговото предложение е ИП Булброкърс АД.
Предложителят държи, пряко и чрез свързани лица, общо 5 269 772 броя акции или 75.58% от капитала на банката, а чрез споразумение за обща политика по управление на дружеството с Цветелина Бориславова Карагьозова, в качеството й на пряк собственик на 22.25% от капитала, търговият предложител притежава 97.83% от капитала на банката. Обект на търговото предложение са останалите 150 950 броя акции.
От KBC Bank обявиха, че ще поискат отписване на СИБанк от публичния регистър на КФН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във